Naar de inhoud Naar zoeken Naar hoofdmenu
Home » Nieuws » Bericht

Publicatie jaarstukken 2022 – update 01-06-2023

Algemeen

Met ons jaarverslag leggen we verantwoording af over onze werkzaamheden in het afgelopen jaar. De volledige versie van de Jaarstukken 2022 geeft daar vanzelfsprekend het meest volledige beeld van, maar met de infographic jaarverslag 2022 kunt u in één oogopslag een indruk krijgen van wat ons het afgelopen heeft beziggehouden en hoe de Woningbouwvereniging er anno 2022 voor staat vanuit meerdere perspectieven.

Accountantscontrole jaarrekening 2022 Beter Wonen
De jaarrekening 2022 van Beter Wonen is in maart opgesteld en aansluitend heeft de accountantscontrole begin april plaatsgevonden. Nadat de onzekerheden over de uitkomsten van de waardering waren opgehelderd (zie onderstaande tekst) heeft de accountant op 16 mei jl. een goedkeurende verstrekt bij de jaarrekening 2022: 230026 Controleverklaring WBW Beter Wonen 2022 – wg versie

Landelijke onderzoek uitkomsten marktwaardering 2022
Op grond van de Woningwet dient het vastgoed in exploitatie in de jaarrekening van woningcorporaties te worden gewaardeerd op basis van ‘marktwaarde in verhuurde staat’. Het waarderingshandboek ondersteunt woningcorporaties in het proces om tot waardering volgens marktwaarde te komen. De Autoriteit woningcorporaties (Aw) had van verschillende corporaties en accountants signalen ontvangen over de uitkomsten van de basisversie van het handboek 2022. Om die reden heeft de Aw een onderzoek door een externe partij laten uitvoeren. Bij het onderzoek zijn een aantal opvallende uitkomsten (met name grote waardestijgingen) geanalyseerd die uit de basisversie naar voren kwamen. Aan de hand van deze uitkomsten zijn er verschillende aanpassingen in voorgeschreven handboek gedaan. Uit de validatie van de waardeontwikkeling handboek 2021 versus 2022 die onlangs door Fakton Consultancy is uitgevoerd is gebleken dat de marktwaarde 31-12-2021 voor de regio Kop van Noord Holland te laag is ingeschat op basis van het handboek modelmatige waardering marktwaarde in verhuurde staat 2021. Uit het onderzoek is verder gebleken dat de marktontwikkelingen in het 4e kwartaal 2021 onvoldoende tot uitdrukking zijn gekomen in de marktwaardewaardering ultimo 2021, dit betreft een validatie-effect van 2,2%. In de jaarrekening 2021 van Beter Wonen is de marktwaarde in verhuurde staat van het sociaal vastgoed in exploitatie gewaardeerd € 130.457.523. Uit de validatie is gebleken dat dit eigenlijk € 133.327.589 (= € 130.457.523 + validatie-effect 2,2%) had moeten zijn. De marktwaarde in verhuurde staat van het Sociaal vastgoed in exploitatie is na aanpassing van het handboek ultimo 2022 uitgekomen op € 130.457.523.  Om dit verschil tot uitdrukking te laten komen in de jaarrekening 2022 hebben we extra paragraaf toegevoegd aan de jaarrekening in de grondslagen van het Sociaal vastgoed in exploitatie (pagina 86/87).

Uitslag stemming leden:

Nadat wij een goedkeurende verklaring hadden ontvangen van de accountant hebben wij de leden gevraagd uiterlijk 31 mei hun stem uit te brengen op de gevraagde besluiten omtrent het jaarverslag. Wij hebben 16 antwoordformulieren ontvangen van de leden.
Er is als volgt gestemd:

Vaststellen van het jaarverslag en de jaarrekening 2022
Voor: 15
Tegen: 0
Blanco: 1

Verlenen van decharge aan het bestuur voor het gevoerde beleid
Voor: 15
Tegen: 0
Blanco: 1

Verlenen van decharge aan de Raad van Commissarissen voor het gehouden toezicht
Voor: 15
Tegen: 0
Blanco: 1

De gevraagde besluiten zijn met overgrote meerderheid bekrachtigd door de leden. Daarmee wordt voldaan aan de statutaire verplichtingen en kunnen de stukken worden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Als gevolg van de beperkende Corona-maatregelen konden wij de afgelopen jaren geen fysieke Algemene Ledenvergadering organiseren. Om toch aan de statutaire verplichtingen te voldoen, hebben wij destijds schriftelijk om de benodigde besluitvorming gevraagd. Dit jaar waren wij van plan om een fysieke ledenvergadering te organiseren. Echter door de onzekerheden omtrent de waardering van de woningen én om de jaarrekening nog vóór 1 juni vastgesteld te krijgen hebben wij dit jaar tóch weer schriftelijk om de besluitvorming gevraagd. Over het algemeen levert dat ook een goede respons op. Om te pijlen hoe de leden dat vinden hebben wij op de stembrief een extra vraag toegevoegd:

Wat heeft uw voorkeur voor de wijze van het uitbrengen van de stem
De uitslag hiervan is als volgt:
Middels een fysieke algemene ledenvergadering: 7
Schriftelijk/digitaal middels een antwoordformulier: 6
Middels een volledig digitale vergadering incl. digitaal stemmen: 0
Geen voorkeur: 3

Zoals u kunt zien is er divers gestemd. Wij nemen deze input mee voor de volgende ledenvergadering.