Naar de inhoud Naar zoeken Naar hoofdmenu

Ik wil huren

Home » Ik wil huren

Het werkgebied van Beter Wonen bestrijkt de voormalige gemeente Wieringen, waaronder de dorpen Hippolytushoef, Den Oever en Westerland. De woningen kenmerken zich door een veelzijdigheid aan typen met diverse huurprijzen, waaronder eengezinswoningen, levensloopbestendige woningen en seniorenwoningen.

Wij bieden de woningen die beschikbaar zijn of komen aan via

Wat is Woonmatch?

Woonmatch is een initiatief van de woningcorporaties in de regio om woningzoekenden een zo compleet mogelijk overzicht te geven van het woningaanbod. Bij Woonmatch zijn Wooncompagnie, Woningbouwvereniging Anna Paulowna, Woningstichting Den Helder en Woningbouwvereniging Beter Wonen aangesloten.

 • een groot en regionaal woningaanbod;
 • woningzoekenden hebben inzage in eigen gegevens;
 • woningzoekenden beheren en wijzigen zelf de inschrijving;
 • snelle digitale communicatie (alle correspondentie, aanbieding, weigering etc. via e-mail);
 • woningzoekenden hebben meteen inzicht in hun actuele positie als kandidaat voor een woning.

Via de website Woonmatchkopnh.nl bieden wij de beschikbare woningen te huur aan volgens het aanbodmodel woonruimteverdeling. Als u bent ingeschreven als woningzoekende kunt u via uw account bij Woonmatch op de aangeboden woningen reageren.

Na de sluiting van de reactietermijn wordt er vanuit de reacties geselecteerd wie voor de woning in aanmerking komt. De woningzoekende die de meeste punten heeft en voldoet aan de vermelde doelgroep, ontvangt van ons een schriftelijke voorlopige woningaanbieding! Na inleveren van de gevraagde gegevens volgt er een toetsing.

Van inschrijving naar toewijzing

Wij hechten er waarde aan om onze woningen op een eerlijke manier toe te wijzen. Hiervoor gelden spelregels en voorwaarden, zowel voor de woningzoekende als voor ons.

Reageren op een huurwoning van Beter Wonen kan alleen als u bent ingeschreven als woningzoekende op Woonmatchkopnh.nl.

Hieronder sommen wij alvast de meest belangrijke spelregels en voorwaarden voor u op:

 • Op www.woonmatchkopnh.nl kunt u zich digitaal inschrijven. Door uw e-mailadres en geboortedatum in te vullen krijgt u per e-mail een wachtwoord toegezonden. Met de toegezonden gegevens kunt u inloggen op Woonmatch Kop van Noord-Holland en uw inschrijving verder afronden. Nadat u uw persoonlijke gegevens heeft ingevuld en opgeslagen bent u definitief ingeschreven en ontvangt u een bevestiging van uw inschrijving per e-mail.
 • Een inschrijving kost eenmalig € 15,-. De betaling vindt uitsluitend plaats via iDEAL.
 • Heeft u een partner, dan moet hij of zij zich apart inschrijven.
  De inschrijvingen kunnen worden gekoppeld door het invoeren van het inschrijfnummer van uw partner op uw inschrijving en vice versa. Bij overlijden of relatieverbreking kan de inschrijving door middel van ontkoppeling van de inschrijfnummers weer gesplitst worden. U behoudt uw opgebouwde punten.
 • Een inschrijving is te allen tijde persoonlijk en kan niet worden overgenomen door een partner of derde en dient correct en volledig te geschieden. Onvolledige of onjuiste opgave van de gevraagde gegevens kan leiden tot het niet toewijzen van een woning.

Vanaf het moment dat u ingeschreven staat, bouwt u punten op. U ontvangt één punt per dag.

De kandidaat met de meeste punten komt als eerste in aanmerking. Als u woonachtig bent op het voormalig eiland Wieringen (en u heeft dit aangegeven bij persoonlijke instellingen in Woonmatch) en u wilt doorstromen naar een (andere) woning van ons dan heeft u recht op 365 extra punten.

U reageert op woning via www.woonmatchkopnh.nl. Als u per e-mail een voorlopige aanbieding van woonruimte krijgt, moet u binnen de gestelde termijn, via uw account, doorgeven of u geïnteresseerd bent in de aanbieding.

Een woningaanbieding wordt pas definitief wanneer alle benodigde gegevens van u tijdig zijn overlegd, gecontroleerd en door ons akkoord bevonden. Wij hebben het recht om op basis van onze controlebevindingen de voorlopige aanbieding in te trekken.

Een woningzoekende (en mogelijk meeverhuizende partner) voldoet hierbij minimaal aan de volgende voorwaarden:

 • De woningzoekende is ingezetene van Nederland, de Europese Unie of heeft een geldige
  verblijfstitel;
 • De woningzoekende heeft (minimaal 1 jaar) geen schulden in verband met wonen;
 • De woningzoekende veroorzaakt geen overlast in de huidige woonomgeving;
 • De woningzoekende is minimaal 18 jaar.

Als u een woning heeft geaccepteerd, wordt u automatisch uitgeschreven als woningzoekende. Als u wilt, kunt u zich daarna via www.woonmatchkopnh.nl opnieuw inschrijven, de puntentelling begint dan ook opnieuw.

Wachttijd, urgentie en toetsing

Sociale huurwoningen in Nederland worden via verschillende woonruimteverdelingssystemen verdeeld. Daarbij gelden verdelingsregels, maar tegelijkertijd moeten woningzoekenden zelf actief op het aanbod reageren.

Het aantal vrijkomende woningen, de populariteit gemeten naar het aantal reacties op een vrijkomende woning en de woonwensen van woningzoekenden zijn factoren die van invloed zijn op de wachttijd. Dit betekent dat de wachttijd per dorpskern en type woning verschilt.

Aan de hand van het aantal punten van de nieuwe huurder en het aantal kandidaten dat heeft gereageerd kunt u afleiden wat uw kansen zijn.

Via de volgende link vindt u de woningmarktinformatie van Woonmatch: Verantwoording – Kop van Noord-Holland.

Als woningzoekende kunt u in sommige gevallen urgent worden verklaard. U krijgt dan voorrang bij het toewijzen van een woning. Voor urgentieverklaring geldt echter een groot aantal regels en voorwaarden.

Met het maken van uitzonderingen bij woningtoewijzingen wordt zeer zorgvuldig omgegaan. Immers, het geven van voorrang aan de één, betekent langer wachten voor de ander. Er kunnen zich echter situaties voordoen waarin het absoluut noodzakelijk is om snel (andere) woonruimte te krijgen. Er moet sprake zijn van een situatie ontstaan buiten de eigen invloedsfeer, waarin de woningzoekende noodgedwongen dringend op zoek moet naar een (andere) woning.

Een verzoek tot urgentie voor het verkrijgen van woonruimte binnen de gemeente Hollands Kroon verloopt ook via de gemeente Hollands Kroon en niet via ons.

Meer informatie over urgentie vindt u terug op de website van de gemeente Hollands Kroon:

Voor het toewijzen van woningen zijn woningcorporaties gebonden aan strikte regelgeving.
Wij zijn verplicht om 92,5% van de vrijkomende sociale huurwoningen toe te wijzen aan onze belangrijkste doelgroep. Er bestaat een vrije toewijzingsruimte van 7,5%. Onze belangrijkste doelgroep bestaat uit eenpersoonshuishoudens met een inkomen tot en met € 44.035 en meerpersoonshuishoudens met een inkomen tot en met € 48.625.

Het percentage van 7,5% kan worden verhoogd naar 15% als hierover afspraken zijn vastgelegd in de prestatieafspraken met de gemeente Hollands Kroon.

Wij hebben hierover afspraken vastgelegd met de gemeente en mogen hierdoor 15 % van de vrijkomende woningen toewijzen boven de inkomensgrenzen.

Toewijzingsinkomen
Voor de berekening van het toewijzingsinkomen wordt uitgegaan van het gezamenlijke verzamelinkomen. Dit verzamelinkomen is gebaseerd op de inkomensverklaring van de Belastingdienst waarbij een vastgestelde indexering toegepast wordt.