Naar de inhoud Naar zoeken Naar hoofdmenu

Toezicht en verantwoording

Home » Over Beter Wonen » Toezicht en verantwoording
Toezicht en verantwoording

Woningbouwvereniging Beter Wonen staat voor open en eerlijk bestuur en toezicht. De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het functioneren de directeur-bestuurder en onze organisatie in het geheel. Daarnaast heeft de Raad van Commissarissen een adviserende rol voor de directeur-bestuurder. De uitgangspunten voor het toezicht door de Raad van Commissarissen zijn beschreven in het Toezichtskader.

Samenstelling Raad van Commissarissen

De leden van de Raad van Commissarissen worden voor vier jaar aangesteld. Klik op de onderstaande knop voor de samenstelling en het rooster van aftreden van de Raad van Commissarissen.

Governance

Woningcorporaties staan voor goed, betaalbaar en veilig wonen. De Governancecode Woningcorporaties geeft richting aan de manier waarop het bestuur en de Raad van Commissarissen functioneren en verantwoording afleggen. Daarnaast is het van belang dat de principes van de Governancecode doorwerken in de hele organisatie.

Wij onderschrijven de Governancecode Woningcorporaties. Hiermee laten wij zien waar we voor staan, waarop wij aanspreekbaar zijn, dat wij kwaliteit bieden en dat wij ons willen verantwoorden naar onze omgeving.

Integriteitscode

Integriteit is één van onze kernwaarden. We vinden het belangrijk om eerlijk en transparant te zijn. De regels hierover zijn vastgelegd in een integriteitscode. De integriteitscode geldt voor de medewerkers, bestuurder en toezichthouders van Beter Wonen. De integriteitscode is opgesteld om een aantal belangen veilig te stellen: het belang van de huurders, het belang van de medewerkers en het belang van Beter Wonen. De code heeft als doel dat medewerkers en vertegenwoordigers hun handelen goed interpreteren, beoordelen en afwegen. Beter Wonen is aanspreekbaar op de inhoud van de integriteitscode.

Beloningsbeleid

Het beloningsbeleid voor de medewerkers van Woningbouwvereniging Beter Wonen is gebaseerd op de CAO Woondiensten. De Raad van Commissarissen stelt het bezoldigingsbeleid voor de directeur-bestuurder vast en bepaalt de bezoldiging binnen dit kader. Het bezoldigingsbeleid wordt vastgesteld met inachtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving. De Raad van Commissarissen stelt de bezoldiging van de commissarissen vast met inachtneming van de Honoreringscode Commissarissen van de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW). De bezoldiging van een lid van de Raad van Commissarissen is niet afhankelijk van de resultaten van de corporatie.

Het beloningsbeleid van Woningbouwvereniging Beter Wonen voldoet aan de Wet Normering Topinkomens (WNT).
Meer informatie over de bezoldiging vindt u in onze jaarrekening die op onze website is gepubliceerd.

Algemene Ledenvergadering

De Algemene Ledenvergadering is het hoogste orgaan van de vereniging. In de statuten is vastgelegd welke taken en bevoegdheden de Algemene Ledenvergadering heeft.
Huurders van een woning van Woningbouwvereniging Beter Wonen kunnen lid worden van de Algemene Ledenvergadering.

Tenminste één keer per jaar vindt er een Algemene ledenvergadering plaats waarvoor alle leden worden uitgenodigd.

Lidmaatschap aanvragen